Jump to navigation

islam

Arbets•kopia  

Ändringsförslag välkommnas när det gäller bl a innehåll, stavning, grammatik, struktur, ordning.Smiley.svg

Online-övningar (inte Franks): 1   2   3   4   5 (svårt)

5 pelare

Gemenskapen i 5 pelare (plikter):

 1. Shahada, trosbekännelsen: Säga: Det finns ingen gud utom Gud. [en Gud]
  Muhammed är guds profet.
 2. Salah, bönen: Be 5 gånger om dagen
 3. Zakat, allmosan: Ge till de fattiga
 4. Sawm, fastan: Fasta under månaden Ramadan
 5. Hajj, vallfärden: Vallfärda till staden Mecka (i Arabian)

Fatimas hand

Instruktioner till De fem pelarna, en övning (källa)

 • Vik tre A4-papper exakt på mitten och nita.
 • Lägg din vänstra hand mot den vikta kanten och rita av.
 • Klipp ut handen.
 • Klipp av en tumme, två pekfingrar, tre långfingrar, fyra ringfingrar och fem lillfingrar, så att fingrarna bildar ett register.
 • Skriv och rita en fin framsida i handflatan.
 • Skriv Tron på tummen, Bönen på pekfingret, Allmosan på långfingret, Fastan på ringfingret och Vallfärden på lillfingret.
 • Rita och skriv nu och berätta om varje grundpelare vid var och etts uppslag!
 • Klar? Kolla igen, går något att snygga till?

Befolkningsstatistik .

Var bor muslimerna?

 • De allra flesta muslimer lever i varma länder, i ett bälte som sträcker sig från Marocko till Indonesien.
 • Många muslimer bor i 22 arabiska länder i mellanöstern, i norra Afrika och i Afrikas horn. Små och mellanstora länder. Men, de flesta muslimer är inte araber.
 • Bland de 30 länder med storst befolkning finns bara ett arabland, Egypten (77 miljoner muslimer). Det bor nästan lika många muslimer i såväl Nigeria som i Iran och i Turkiet. Och flerdubbel så många i sodra Asien (Pakistan, Indien och Bangladesh) och i Indonesien. (källa)
 • Ändå är det arabiska språket, den arabiska historien och den arabiska kulturen viktiga i religionen och i internationella kontakter.
 • I Europa bor det ungefär 45 miljoner muslimer (6%). De storsta grupperna är från länder med en stor befolkning: Ryssland och Turkiet.

(Var bor kristna? Europa? Ja, men.... Jesus och många av hans samtida följare satt aldrig sin fot i Europa. Men det gjorde somliga av hans efterföljare.  Kristendomen nådde norra Afrika långt innan den nådde Norden eller den Amerikanksa kontinenten. Idag bor bara en av fyra kristna i Europa. De flesta andra bor på den amerikanska kontinenten (USA, Brasilen, Mexiko m fl), i södra Afrika (Nigeria, Kongo-Kinshasa m fl) i Filippinerna och i Ryssland. (källa)

Flervalsfrågor .

(lätta)

Tron på endast en gud kallas för....
The belief in one god is called....

monotheism / monoteism
polyteism / polytheism
religion / religion

De kristnas heliga skrift/ bok är...
The sacred text (holy book) of the Christians is...

bibeln/ The Bible
koranen/ Quran (or Koran)
torah eller Tora/ The Torah
veda/ The Vedas

Islams heliga skrift (bok) är...
The sacred text (holy book) of Islam is/are...
bibeln/ The Bible
koranen/ Quran or Koran
torah eller Tora/ The Torah
veda/ The Vedas

Judendomens grundare: / Founded Judaism:
Abraham
Jesus
Mohammed
Solomon

Vilken är INTE en av Islams fem pelare?
Which is NOT one of Islam's Five Pillars?

Allmosan, att ge till de fattiga/ Give to charity

Tidebönen salah eller salat, att be 5 gånger om dagen/ Pray 5 times a day

Vallfärda till Mekka minst en gång i din livstid/ Travel to Mecca at least once in your lifetime

Var en missionär i ett främande land/ Be a missionary in a foreign country

En muslim ska (enligt islams fem pelare) vallfärda till en viss helig stad minst en gång i livet. Vad heter staden?/ A muslim (according to The Five Pillars of Faith) ought to carry out a pilgrimage at least once in his/her life. To which holy city?
Beijing/ Peking
Jerusalem
Istanbul
Mecca / Mecka eller Mekka

De tre största monoteistiska religionerna uppstod i den här regionen.
All three major monotheistic religions developed in this region.

Kina/ China 
Europa / Europe
Mellan östern eller Sydvästasien/ Middle East or Southwest Asia
Nordamerika/ North America

Judendomen, Kristendomen, och Islam alla...
Judaism, Christianity, and Islam all....

följer koranens läror/ follow the teachings of the Quran
tror att Jesus var Guds son/ Believe thatg Jesus was the son of God
tror på endast en Gud/ worship only one God
tror på många Gudar/ Believe in many divine Gods

Den följande symbol representerar vilken religion?
The following symbol represents which religion?

hinduism/ Hinduism
islam/ Islam
kristendomen/ Christianity

Ramaden är den helige fastemånaden inom vilken religion?
Ramadan is the holy month of fasting for which religion?

hinduism/ Hinduism
islam/ Islam
kristendomen/ Christianity

Den vanligaste religionen i mellanöstern (Syrien, Irak och andra länder som ligger mellan Afrika och Asien som ) är.../ The predominant religion in the Middle East (Syria, Iraq, and other countires located between Africa and Asia) is....

buddhism/ Buddhism
hinduism/ Hinduism
islam, huvudsakligen tillhörande sunni/ Islam, mostly Sunni
kristendomen, huvudsakligen protestanter/ Christianity, mostly Protestant

The predominant religion in North Africa is....
Den vanligaste religionen i norra Afrika är....

buddhism/ Buddhism
hinduism/ Hinduism
islam, huvudsakligen tillhörande sunni/ Islam, mostly Sunni
kristendomen, huvudsakligen katolskt/ Christianity, mostly Catholic

Vilka två religioner utgör mer än 50% av alla jordens troende?
Which two religions have more the 50% of the world's followers?

kristendomen och hinduism/ Christianity and Hinduism
kristendomen och islam/ Christianity and Islam
hinduism och buddhism/ Hinduism and Buddhism
islam och judendomen/ Islam and Judaism

INTE en del i kristendomens heliga skrift.../ NOT part of a Christian holy text...

Den heliga bibeln/ The Holy Bible
Det gamla testamentet/ Old Testament
Det nya testamentet/ The New Testament
Koranen/ The Quran


Muslimer/ Muslims:

följa de fem pelarna/ follow the Five Pillars of Faith
meditera och utala mantror från en av de heliga böckerna/ Meditate and say mantras from one of the holy books
ta nattvarden, bröd och vin, från en präst/ take communion, bread and wine, from a priest
är döpta som bebisar/ are baptized as babies

Människorna som leder böner vid en moské kallas för....
The people who lead prayers at a mosque are called....

imamer/ Imams
munkar och nunnor/ Monks and Nuns
rabbiner/ Rabbies
präster/ Priests

Bland de abrahamitiska relgioner, är den äldsta.../
The oldest of the three Abrahamitic religions is...

islam/ Islam
judendomen/ Judaism
kristendom/ Christianity
ingen av de ovanstående svarsalternativ stämmer/ none of the above.

De två huvudsakliga grenarna inom Islam... (Clikca på alla svar som stämmer)/ The two main branches of Islam...(Click on all correct answers)

reformerad/ Reformed
sunni/ Sunni
tibetansk/ Tibetan
shia/ Shia

Landet Israel (clicka på alla sanna påstående).../
Check all the following that are true about Israel.

Dagens Israel är huvudsakligen judiskt/ Today, it is predominately Jewish

Det är en helig plats för Judendomen, Islam och Kristendomen/
It is a holy place for Judaism, Islam and Christianity

Ofta kallas för Palestina/ Is often called Palestine

Under 1900-talet, trots olika religösa trosuppfattningar, har Israel varit en fredlig plats./ During the 20th century, despite different religious beliefs, Israel has been a land of peace.


Välj det sanna påståendet. (Obs! Lurig fråga.)/ Choose the true statement. (Tricky question).

De flesta kristna kommer från mellanöstern/ Most Christians are from the Middle East

De flesta människor på jorden är européer/ Most people in the world are Europeans

Majoriteten (flertalet) av muslimer kommer från subsahariska Afrika/
The majority of (most) Muslims are from Sub-Saharan Africa

Frågor att svara på .

Identitet och livsstil

 1. Vilka problem kan man som muslim stöta på i det svenska samhället?
 2. Frankrike har förbudet burkini och burka i vissa sammanhang. Vilken åsikt har Du om förbuden?

Några viktiga riter

 1. Hur går det till när en muslim får sitt namn?
 2. Bör en muslim omskära sig? Varför/varför inte?
 3. När blir man ”religiöst myndig” och vad innebär det?
 4. När är sex tillåtet inom Islam? Vad leder detta tillbud till?
 5. Hur går ett muslimskt bröllop till?
 6. Vad är en imam?
 7. Vilka riter ingår vid en muslimsk begravning?

Några seder och bruk

 1. Vilka regler kring mat finns det inom Islam?
 2. Hur anpassas dessa regler till svenska lagar?
 3. Vilka klädkoder finns det inom Islam?
 4. Slå upp sura 24 :31 i Koranen och fundera själv: borde kvinnan ha slöja enligt denna sura? Varför/varför inte?
 5. Beskriv kortfattat delarna i ”Ramadan”.

Berättelsen om profeten Muhammed

 1. Vilken roll har Gabriel spelat inom Islam?
 2. Varför är profeten Muhammed speciell enligt muslimer?
 3. Var finns Kaba? Vad är det för något?
 4. Vad för förändringar genomförde profeten Muhammed i staden Mecka?
 5. Vad predikade profeten Muhammed om?
 6. Vad är hidjra och vad är så speciellt med profeten Muhammeds hidjra?
 7. Vad hade profeten Muhammed genomfört i den arabiska delen av världen när han dog?

Historien i huvuddrag

 

1. Hur skiljer de två grupperna sunni och shia åt?

2. Vilken av ovanstående grupperna är den största idag?

3. Beskriv kortfattat hur det gick till när Islam spred sig ut i världen.

4. Var finns de flesta muslimerna idag?

5. Hur spred sig Islam till Europa?

Heliga platser

1. Varför är följande platser viktiga för islam idag?
     a) Mecka
     b) Medina
     c) Jerusalem
     d) Moskén

2. Vad är en minaret? Vilken funktion fyller den?

3. Hur lyder kallelsen till bön?

4. Vilka regler gäller för att komma in i en moské?

5. Hur ser det ut inne i moskén?

6. Vilken skillnad görs mellan män och kvinnor i en moské?

Urkunder

 1.  Moses och Jesus mottog heliga böcker från Gud (enligt muslimsk tro). Varför fick då profeten Muhammed med Koranen från Gud?
 2. När blev Koranen färdigskriven?
 3. Hur är Koranen uppbyggd?
 4. Var finns originalet till Koranen?
 5. Vad betyder ordet sunna?
 6. Vad betyder ordet hadith?
 7. Varför ska man läsa haditherna? Hur hör det ihop med sunna?
 8. Varför är det så viktigt att följa Muhammeds sätt att leva?
 9. Vad gör du om du stöter på ett problem idag, som du inte kan finna lösningen på i Koranen (om du är practicerande muslim vill säga).
 10. Nämn tre saker som Bibeln och Koranen har gemensamt.
 11. Vad är så speciellt med Muhammed?

Centrala tankar

 1. Hur ska man göra för att få evigt liv, enligt Islam?
 2. Hur blir man muslim?
 3. Vad betyder ordet ”Allah?
 4. Vad har Judendomen, Kristendomen och Islam gemensamt i synen på Gud?
 5. Vilka egenskaper har Gud gett människan?
 6. Vad är shirk?
 7. Vad händer när man dör och har levt efter Muhammeds sunna?
 8. Vad händer när man dör och man har begått shirk?
 9. Lista nu de fem pelarna inom Islam och beskriv dem kortfattat.

1.

2.

3.

4.

5.

Varierande tolkningar

Läs om både Shia och Sunni. Punkta nu upp de tre viktigaste skillnaderna dem emellan.
   1.
  
   2.
  
   3.

Religion och samhälle

 1. Vad innebär det om ett samhälle försöker leva efter sharia? (Går det att leva efter sharia?)
 2. Beskriv följande grupper av politiska grenar inom Islam:
  a) Liberala muslimer
  b) Traditionalister
  c) Islamister
 3. Vilka är Bokens folk? Hur behandlade muslimer de under tidigare århundraden?
 4. Vilka regler gäller angående religionsfrihet i länder med sharialagar? Finns det stöd för dessa tankar i Koranen?
 5. Vad säger Koranen om sex?
 6. Vad säger Koranen om giftermål? Vilka regler gäller inom ett äktenskap?
 7. Muslimer i Stockholm är förstås ingen enhetligt grupp, med samma bakgrund och tankar. Men många andra se det så. Vad för det för konsekvenser om muslimer ses som en enhetlig grupp?
 8. Vad för utveckling av Islam har skett sedan fler muslimer har flyttat in i Västeuropa?
 9. Några skillnader och likheter du kan finna mellan Bokens folk (judar, kristna och muslimer).

Förbjuden kärlek

längre ver
Sex olika lag med olika intressen i konflikten kring Romeos och Julias krav att få gifta sig, har samlats för att en gång för alla komma till en lösning. Enda acceptabla avslutningen på mötet är en lösning som alla parter kan godkänna och skriva under.

Romeo och Julia

Romeo är palestinier och Julia judinna. Ni älskar varandra och tänker leva tillsammans så länge ni lever. Ni ämnar lämna religionen bakom er och gifta er borgerligt. Ni önskar era föräldrars samtycke och välsignelse. Ni har varit ihop under flera år och vet med säkerhet att utan varandra kan ni inte leva och ni kommer att ta era liv om era föräldrar motsätter sig giftermålet.

Romeos familj

Ni är muslimska palestinier och anser att giftermålet vore en katastrof. Romeo är ende sonen och förväntas ta hand om sina föräldrar och äldre släktingar. Flera av Romeos släktingar har offrat sig som martyrer och det vore förfärligt om de dött för inget. För Palestinas fortsatta existens måste staten Israel bekämpas!
Kända felstavningar

Julias familj

Läget är katastrofalt anser ni. Er släkt är så kallade ”observant Jews” och led svårt under nazisternas härjningar under andra världskriget. Bara en spillra av familjen finns kvar. Stort hopp fästs vid Julias framtida barn, som ju kommer att bli judiska, så vida hon inte tar avstånd från religionen. Staten Israel måste försvaras på alla sätt och utan den kommer det judiska folket att gå under. Ni slåss för er överlevnad som folk!

FN

Ni tänker inte välja sida i denna konflikt men är helt säkra på att bråket måste upphöra omedelbart. Alltför mycket blod har redan spillts och hundratusentals har lidit och dött under konflikten. Att Romeo och Julia vill gifta sig ser ni som mycket positivt och något som kan bli starten på fred. Ni stödjer alltså deras beslut och är beredda att gå långt för att se dem gifta, eftersom ni anser att det är en viktig symbolhandling för freden. Fler muslimer och judar borde lära känna varandra och bli vänner. Detta gagnar freden!

Nynazister

Ni hatar både judar och muslimer och har på oklart sätt nästlat er in på mötet för att ställa till så mycket problem ni kan. Ni tycker inte att Romeo och Julia skall gifta sig, bland annat för att de i framtiden skulle kunna yngla av sig - fler judar och muslimer skulle bli resultatet. Ni anser inte heller att de BÖR gifta sig, för så länge grupperna bråkar finns ju chansen att de förintar varandra...

Norska Nobelkommittèn

Ni har hört talas om detta modiga och älskande par och har beslutat att ge dem nobels fredspris i år. Ni anser att detta par verkligen kan betyda något för freden i området och att bröllopet blir en viktig symbol. Allt annat har ju redan prövats: våld, hot, samtal, medling – inget har fungerat och konflikten har fortsatt. Nu ser ni något som kan vara början på lösningen, och ni kommer att göra allt för att bröllop skall stånda!

Historien och framtiden

 • Tidskompassen: Islam 12’   del 1: EN  SV     del 2: EN  SV
 • Crash Course World History 11-13':

Islam explained by a non-Muslim

Crusades: Pilgrimage or Holy War?

Mansa Musa and Islam in Africa

Islam, the Quran, and the Five Pillars All Without a Flamewar

Islam and Politics

 • Islam: Empire of Faith (PBS) 54':

Prophet Muhammad & Rise of Islam   Awakening

Cordoba Dialogues, Dr Mattson: Evolving Role of Mosque in Society 1h+

 • Israel/Palestin

The Israel-Palestine conflict: a brief, simple history 10'

 • Isalm i Europa och i Sverige — i framtiden:
Muslimer är i minoritet (mindre grupper) i Europa. Det är en stor skillnad jämfört med förhållanden i de flestas hemländer.


Islam växer snabb och dess roll i Europe förändras snabbt. Hur blir det framöver? Några tankar:

 • Man skiljer på hemländernas kultur och religionen islam. Först då kan islam slå rot i Europa, växer i europeiska grogrund och bli en sann europeisk religion. Man vet att man har lyckas när européer i gemen ser islam som en europeisk religion, en Euro-Islam.
 • Muslimer måste öppenhjärtat godta europeiska värderingar. Muslimer europeaniseras. Det går i andra riktningen också: Europa omformas i möten men andra. Europa islamiseras i viss grad.
 • Islam är en kultur i motstånd, en motkultur. Som andra motkulturer är islam en del i europeiska kulturer och institutioner. Inte fristående på något sätt.
 • Unga muslimer i Sverige idag är muslimer på svenska villkor. Deras hemländet är Sverige och inget annat land. Deras föräldrar, inte de själva, drömmer om att flytta tillbaka till hemlandet. Ett hemland som de allra flesta unga identifiera med och vill gärna besöka men vill absolut inte flytta till. [F, 2016]

Humor

Imamen

Ledare av den gemensamma bönen (i moskén).

 • I Kista har man startat denna termin en ny utbildning: en rejäl imam-utbildning. (Den är den största statlig finanserade imam-utbildning i Sverige.)

Info följt av frågor

något modiferat

Det finns ungefär 1,5 miljarder muslimer i världen. I Sverige ungefär 500 000 muslimer. Islam betyder ”att lyda Gud”. En person som tror på islam kallas muslim.

Tro

Gud (Allah) skapade världen. De första människorna hette
Adam och Eva (Hawa). Adam och Eva bodde i paradiset.

Satan (Shaytan) lurade Adam och Eva att inte följa Guds regler. Gud tvingade Adam och Eva att lämna paradiset.

Gud valde flera profeter. Gud valde Abraham (Ibrahim) till profet. Gud ville att Abraham skulle offra sin son Ismael. När Abraham skulle döda sin son kom ett djur istället. Gud sa att Abraham fick offra djuret istället.

Gud valde Jesus till sin profet. Jesus var jude. Kristna tror att Jesus var Guds son. Kristna säger att Jesus är Messias.

Gud valde Muhammed till sin sista profet. Muhammed är den viktigaste profeten.

Muhammed föddes i Mekka för nästan 1500 år sedan. Gud skickade ängeln Gabriel till Muhammed. Gabriel berättade att Gud ville ha Muhammed som sin profet.

När en muslim dör bestämmer Gud om man kommer till himlen eller helvetet. Om man har varit en god människa kommer man till himlen. Om man har varit en dålig människa kommer man till helvetet.

Regler

Det finns flera regler i islam. Gud har gett reglerna till människorna. De viktigaste reglerna kallas de fem pelarna. Pelarna bär islam.

 1. Trosbekännelsen: En muslim ska berätta vad han eller hon tror på. De ska säga: ”Det finns ingen gud utom Gud. Muhammed är hans profet”. De orden är muslimernas trosbekännelse.
 2. Bönen: En muslim ska be fem gånger varje dag. När en muslim ska be måste han eller hon vända sig mot Mekka.
 3. Allmosan: En muslim ska skänka en del av sina pengar till de som är fattiga.
 4. Fastan: En muslim ska fasta när det är Ramadan. En månad varje år får muslimer inte äta medan solen är uppe. De får bara äta när solen är nere. Fastemånaden kallas Ramadan. De som inte behöver fasta är barn, de som är sjuka, kvinnor som är gravida och de som är mycket gamla
 5. Pilgrimsfärden: En muslim ska besöka Mekka minst en gång i sitt liv. Mekka är muslimernas mest heliga plats. I Mekka föddes profeten Muhammed.

Det finns regler om mat. Det en muslim får äta kallas halal. Det en muslim inte får äta kallas haram. Griskött och alkohol är haram. Halal-kött måste slaktas på ett särskilt sätt.

Det finns regler om kläder. Muslimska kvinnor bär ofta kläder som täcker hela kroppen. De bär ofta sjal. Den vanligaste sjalen kallas hijab. Hijab täcker håret men visar ansiktet.

Gudstjänst

Muslimernas gudstjänstlokal kallas moské. Varje fredag samlas muslimerna i moskén. Då är det veckans viktigaste gudstjänst. Den som leder gudstjänsten kallas imam. Imamen leder bönen i moskén och läser ur Koranen.

Koranen är muslimernas heliga bok. Koranen är skriven på arabiska. Gud skickade ängeln Gabriel till Muhammed. Muhammed skrev det som Gabriel berättade. Det är Koranen.

Alla måste ta av sig skorna i moskén. Det är viktigt att tvätta sina händer, fötter och ansikte innan bönen. En muslim ska vara ren både till kropp och själ innan bönen.

Bönen går alltid till på samma sätt. Man läser alltid samma ord på arabiska och följer samma rörelser. Det ger gemenskap.

Högtider

Den viktigaste tiden på året är fastemånaden Ramadan. År 2017 börjar Ramadan den 27 maj. När det är Ramadan fastar muslimer. Att fasta betyder att man inte äter. Muslimer fastar när solen är uppe. Under Ramadan ska man vara särskilt god mot varandra och även vara hjälpsam mot de som har det svårt.

Efter Ramadan firar muslimerna högtiden Eid Al-Fitr i tre dagar. Då äter man god mat, umgås med familj och vänner och barnen brukar få presenter.

En annan viktig högtid är Eid Al-Adha, Offerhelgen. Den firas till minne av att profeten Ibrahim skulle offra sin son Ismael.

Frågor om islam

språkförbättrat

1. Hur många muslimer finns det i världen?

2. Vad betyder ordet islam?

3. Vem var Ibrahim?

4. Vem är islams viktigaste profet?

5. Skriv tre meningar om Muhammed.

6. Vad är de fem pelarna?

7. Vilka är de fem pelarna?

8. Hur många gånger ska en muslim be varje dag?

9. Vad heter muslimernas mest heliga plats?

10. Vad är den muslimska trosbekännelsen?

11. Vad kallas det som muslimerna får äta?

12. Vad får en muslim inte äta?

13. Vad är en hijab?

14. Vad kallas muslimernas gudstjänstlokal?

15. Vilken dag går många muslimer till moskén?

16. Vad kallas den person som leder bönen i moskén?

17. Vad måste muslimer göra innan bönen i moskén?

18. Vad är Koranen?

19. På vilket språk är Koranen skriven?

20. Vad är Ramadan?

21. Hur firar muslimerna slutet på Ramadan?

22. Varför firas högtiden Eid Al-Adha?

23. Vilket år är det enligt den muslimska tideräkningen?

Inriktningar

     Huvudinriktningen kallas sunni.
     Den andra inriktningen - shia - finns främst i Iran, Irak och närliggande länder.
     Sufism kallas den mystiska delen av islam.

Intro

Fattar noll-övning

anpassad
Svea Matt har fått jobb i norra Afrika. Hennes son Nisse, som var din gränne, har flyttat dit. Du har fått ett brev där Nisse bl.a. skriver så här:

...han är bara assnygg och faktiskt trevlig och skitkul också! Men jag känner mig rätt så dum för att inte säga korkad när jag liksom inte har någon koll på detta med religion och ISLAM. Han är ju muslim och jag låtsas att jag har koll på vad det innebär men daa... hur länge tror du det håller? Så schysta kan du lära mig lite mer om typ hur började religionen, vad är det för grundpelare de snackar om och är det Bibeln de läser eller? Sedan kanske du kan kolla upp varför hans morsa har slöja och hans pappa har frågat om jag vill hänga med till moskén...är det typ en restaurang eller? Man vill ju gärna göra bort sig. NOT! Några ord också; Allah, Mecka, Sura, Muhammed...fattar inte vad det är. Vore skitsnällt om du kunde skriva snart för jag vet ju att ni läste detta i skolan. Kommer du på något mer som du tror jag kan ha nytta av att veta så fyll på bara. Hoppas du kan komma hit och hälsa på snart. Hälsa då!
Kram: Nisse : )

Islam och kristendom

En diagram (som visar likheter och olikheter)

Jämställdhet

något modiferat
Två sansade, rationella och balanserade tjejer, som tycker om att diskutera och som kan motivera sina åsikter. De råkar börja prata om jämställdhet.  Lisa tycker att det är kvinnoförtryck att många muslimska tjejer i Sverige och i andra länder bär slöja. Men hon tycker att det är helt OK, faktiskt ett exempel på frihet att klädbutiken H&M klistrar upp jätteaffischer i T-banan med modeller i underkläder. Anna tycker att affischen i T-banan är ett typexempel på kvinnoförtryck men att det kan vara frihet att ha slöja på sig. Din uppgift är att skriva ned dialogen som utspelar sig. Det gör inget om du hoppar över  ”-Hej, jag heter Lisa, vad heter du?” och kliver rätt in i diskussionen.  Men kom ihåg anföringsstreck, punkt, stor bokstav osv...

Kläder

Koranen

Koranen gavs till Profeten Muhammed. Jämför: Biblen är berättelser som människor berättade om Gud under en längre tid.

Star of David.svg

Bibelns Gamla testamentet är helig för judar.
Dess mer än 1000 sidor var skrivna under 1000 år.
Viktigast är  Torah = Moseböckerna, skrivna av Mose enligt troende.

     

data-cke-saved-src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Christian_cross.svg/86px-Christian_cross.svg.png"

Både Gamla och Nya testamenten är heliga för kristna.
De menar att både delar innehåller Guds ord.

Nya testamentet är den kortare, nyare delen av Bibeln som tar upp Jesu liv.

     

Muslimer menar att Gud uppenbarade sig för judar och kristna innan han uppenbarade sig för profeten Muhammed.
Koranen är islams heliga skrift. Den består av Muhammeds uppenbarelser: Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.
Koranen har stora likheter med Biblen.


  Mer info: · Själva ordet bibel kommer från grekiskans bíblia, som betyder böcker.

förenklat och förkortat

Surra 1: Gudsuppfattning

(Gud finns. Hur uppfattar vi Gud?)

 • Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag!

â–º Vilka egenskaper hos Gud kommer fram i texten?

Dig tillber vi (= vi ber till dig). Dig anropar vi om hjälp (vi ropar efter din hjälp):

Led oss på den raka vägen. Den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor. (Inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse.)

â–º Hur skall människan förhålla sig till Gud enligt texten?

â–º Företräder islam en predestinationstanke (att vart vi ska — vårt målet med livet, vårt destinationen)? Alltså att allt är redan bestämt av Gud? Diskutera detta med utgångspunkt i texten.

Surra 2: Israels folk

Israeliter! Uppfyll ert löfte till mig, så skall Jag uppfylla Mitt löfte till er. Och stå i bävan (rädsla, respekt) inför Mig!
 
â–º Texten vänder sig till israeliterna [judarna]. Vad uppmanas de att göra?
 

De som tror

 1. [på denna Skrift] och
 2. de som bekänner den judiska tron och
 3. de kristna

... skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre (och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem).

â–º Vad sägs om den judiska och den kristna tron?

Surra 3: Förbjuden mat

Människor! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt, (och följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende).

â–º Är läsk hälsosamt? Är det tillåtet? Diskutera!

Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er (för ert uppehäll) och tacka Gud, (om det är Honom ni [vill] dyrka. Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött (och sådant som offrats åt en annan än Gud).
 
â–º Vad är tillåtet att äta för en muslim?
 
Den som [av hunger] tvingas [att äta sådant]... begår ingen synd. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
 
â–º Ska man undvika förbjuden mat — även om det innebär att man svälter ihjäl?

Korsord

Korsord 1

                  1              
               

2

               
                                 
                                 
                              3  
                                 
                          4      
                                 
                      5          
                  6              
                                 
7                                
                                 
                    8     9      
                                 
                                 
                    10            
 

Vågrätt →

2. ordet Gud på arabiska

6. Änkan som profeten Muhammed gifte sig med

7. I det här landet bor det flest muslimer

8. Helig stad

10. Helig skrift (bok)

Lodrätt

1. En av islams viktigaste byggnader som finns i Jerusalem

3. Ett utav de yrken som Muhammed arbetade med när han var yngre

4. Muhammeds dotter

5. Uppenbarade sig för Muhammed

9. Spanska ord för hus

 

Korsord 2

Lös pusslet genom att hitta alla ord: källa

U M M W G U Y G C R N E Q H D
D P U K B R G Z B X H V Q E T
D B L H M R N Z E A H A S L P
H C L S A U A A M N A L V C W
A N I D E M T P M E E L T X A
M J N S A S M R N N S F Y H Q
H E D A A B A E N R O Ä A I A
I Y K F R M A Ä D L Z R X F U
M P J K A O K K V L A D M M V
V J M D A E K I W M X Z A A U
Z L A B B P L M O S K É L M S
G N Y S L A L A H Y N C S I L
P W O B Ö N E M A T T A I L Ö
M R J A Y L G F A K D Q U F J
T K Y U S T W J E F A I J R A

 

BÖNEMATTA

KORAN

SLÖJA

FASTA

MEDINA

TROSBEKÄNNELSE

HALAL

MEKKA

VALLFÄRD

HARAM

MOSKÉ

MUHAMMED

IMAM

ISLAM

RAMADAN

KABA

Kulturkrockar dramatiserade

källa  

Dramatisera

Agda och Arvid Bengtsson 90 år gamla, sitter på en parkbänk nere vid kanalen och matar änderna. Så kommer det tre muslimska ungdomar och sätter sig bredvid dem för att njuta av den sköna solen. Arvid som inte alltid tänker innan han pratar högt säger” Men hur ser ni ut, huckle på huvudet och svarta kläder mitt i sommaren!” Agda är inte sämre hon utan lägger till: ”Det var lugnare i Sverige förr när alla såg likadana ut, det däringa med Muhammedanerna begriper jag mig inte på.” De muslimska ungdomarna ser först lite förvånade ut men bestämmer sig för att svara... vad sägs och vad händer?

Dramatisera

Albin, Linus och Anton; 15 år gamla och supercoola driver förbi moskén och tänker busa lite. De smyger in genom den vackra porten i hopp om att ingen ska se dem men blir snabbt uppmärksammade och välkomnade. De får se sig om i moskén och lär sig mycket... vad sägs och vad händer?

Dramatisera

Jasmin är upptagen av sin bönestund i en av skolans små krypin när tre av de ”tuffa” tjejerna helt plötsligt dundrar in med så mycket ljud som bara de kan skapa. De har tänkt sig en stund med någon cigg och lite tjuvringande till pensionärer på landet. De ramlar i stort sett över stackars Jasmin och begriper inte det minsta vad hon håller på med men blir snabbt nyfikna. Bönen är avbruten och bönemattan smutsig... vad sägs och vad händer?

Dramatisera

Fyra kompisar sitter och pratar snygga och intressanta killar på ett café, de pratar om dating och livet i det stora hela. En av dem är muslimska Maria som först sitter alldeles tyst. Till slut är det en av de andra som uppmärksammar detta och börjar fråga varför hon inte är med, är hon lite överlägsen eller? Vad kommer att sägas mellan Maria och hennes kompisar.

Kändisar

En historisk person:Ibn Rushid, filosof
(1126 -1198)

 

Några som har varit i nyheterna under senare år:

Cat Stevens/ Yusuf Islam (1948-  )

Malala Yousafzai (yngsta Nobel pris-vinnare)  (1997 -  )

Mohamed ElBaradei (Nobel pris-vinnare, fd chef för FN:s atomenergiorgan och Egyptens fd vice-president) (1942 -  )

Mohamed A. El-Erian, fd CEO (av PIMCO, som investerar över en miljard dollar) (1958 -  )

Muhammad Yunus, nobel pris-tagare (och grundare av en bank för de fattiga) (1940 -  )

Sadiq Khan, Londons börgmästare (1970 -  )

Tawakel Karman, nobel pris-vinnare (för kvinnors rättigheter) (1979 -  )

Livsstil

Misc

Monoteistisk

Det finns bara en Gud, som på arabiska kallas Allah. (Innan islam hade araberna flera gudar.)

(Också kristendom är monoteiskt. Gud är en men har olika roller eller är olika personer, lite som Frank har olika roller som lärare, som son till hans föräldrar, som far till hans barn och så vidare.)

Moskéer

Några i Sverige:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Stockholms_mosk%C3%A9_%28gabbe%29.jpg Moskén nära Medborgarplatsen, Stockholm

File:Mosque Malmö.jpgMoskén i Malmö

Profeten

Gud (arabiska: الله, Allāh) uppenbarade den heliga skriften Koranen på det heliga språket arabiska för profeten Muhammed.

Moses, Jesus och andra var också profeter, men Muhammed var den sista, den viktigaste.

Man ska inte avbilda Profeten för varje avbild är falsk - ingen vet hur Han såg ut. (Jämför: Också tidigt kristendom hade en bildförbud, men senare använde sig av bilder för att förklara, till exempel i medeltida kyrkor där få kunde läsa.)

Rätta felen

1

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N


!

 

      

1. Profeten Muhammed levde samtidigt som Jesus.

2. Islam har tre gudar.

3. Profeten Muhammed föddes i Egypten.

4. Profeten brydde sig bara om religion, inte om samhället.

5. Enligt islam hamnar alla i paradiset efter döden.

6. Profeten skrev ner hela Koranen.

7. Koranen är skriven på hebreiska.

8. I moskéer finnas många bilder av profeten.

9. Muhammed är Guds son.

10. Ordet Allah betyder profet.

11. Man måste ha på sig skor i en moské.

12. Alla moskéer är byggda i riktning mot Jerusalem.

13. De viktigaste reglerna kallas de sex pelarna.

14. Allmosor fattighjälp  betalar för att bygga moskéer.

15. Under fastan får muslimer inte äta kött.

16. Alla vallfärdar till den stora moskén i Medina.

17. En troende muslim bör be fyra gånger dagligen.

18. Kaban är en byggnaden i London.

19. En fundamentalist anpassar sin tro till modern tid.

20. Det finns lika många sunni och shia muslimer.

 
 

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N


!

 

      

 1. Tron på endast en gud kallas för polyteism.   (Ledtråd: mono = 1)
  The belief in one god is called polytheism.     (Clue: mono = 1)
   
 2. En muslim skall vallfärda till Istanbul minst en gång i livet./ A Muslim ought to go on pilgrimage to Istanbul at least once in his/her life.
   
 3. Den vanligaste religionen i mellanöstern (Syrien, Irak och andra länder som ligger mellan Afrika och Asien som ) är Kristendom./ The predominant religion in the Middle East (Syria, Iraq, and other countires located between Africa and Asia) is Christianity.
   
 4. Den vanligaste religionen i norra Afrika är Kristendom.
  The predominant religion in North Africa is Christianity.
   
 5. Muslimer tror att Adam är Guds son./
  Muslims believe that Adam is God's son.
   
 6. De flesta människor i världen är muslimer eller judar./
  Most people in the world are Muslims or Jews.
   
 7. Imamer leder böner i kyrkan.
  Imams lead prayers at church.
   
 8. Islam är den äldst av de abrahamitiska relgionerna./
  Islam is the oldest of the Abrahamitic religions.
   
 9. De två huvudsakliga grenarna inom islam är shia och sufi./
  The two main branches of Islam are Shia and Sufi.
   
 10. Sunni och shia är två olika religioner./
  Sunni and Shia are two different religions.

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N


!

 

      

 1. Biblen är den heliga boken inom islam.
  The Bible is the holy book in Islam.
   
 2. Islams heliga byggnader kallas domkyrkor.
  Islam's holy buildings are called cathedrals.
   
 3. Hadj är vallfärden till Palestina.
  Hadj is the pilgramage to Palestine.
   
 4. Ramallah är månaden då muslimer fastar.
  Ramallah is the month when Muslims fast.
   
 5. Fatalism betyder att vi människor har en fri vilja.
  Fatalism means that we people have a free will.
   
 6. Haditer är lagstiftningen byggd på Koranen.
  Hadiths are laws based on the Quran.
   
 7. Cordobaskolan har en kristen profil.
  The Cordoba School has a Christian profile.
   
 8. Griskött är förbjudet om det slaktas på fel sätt.
  Meat from pigs is forbidden if butchered in the wrong way.
   
 9. Ibn Rushid var en känd sångare från 1100-talet.
  Ibn Rushid was a well-known singer from the 12th century.
   
 10. Stockholm har fått väst-europas första muslimska borgmästare.
  Stockholm has Western Europe's first Muslim mayor.

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N


!

 

      

 1. På Profeten Muhammeds tid levde Donald Trump och andra rika affärsmän som många ville efterlikna.
   
 2. Gud gav profeterna Moses, Jesus och Muhammed samma budskap.
   
 3. Profeten Muhammed ville ersätter tidigare uppenbarelser från Moses och Jesus.
   
 4. Profeten Muhammeds budskap byggde på uppenbarelser som hade sänts till honom med ängeln Josef.
   
 5. Människor förstod att det bara finns en gud. De slutade köpa saker i olika "gudars" tempel. Det tyckte Meckas köpmän var bra för affärer.
   
 6. De styrande i Mecka förföljd och hotade Muhammed. Han flyttade till Afrika.
   
 7. Profeten Muhammed erövrad Mecka efter hårda strider.
   
 8. Profeten låt bygga Kaba och tempelområdet.
   
 9. Profeten Muhammed låt gudabilder vara kvar i tempelområdet.
   
 10. Profeten Muhammed tvingade de som hade det svårt i samhället i en gemenskap på en ny grund - islam.

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N


!

 

      

 1. Muhammed grundade en muslimsk församling i Mecka och sedan en i Medina.
   
 2. Muslimernas heligaste plats är vattenkällan Zamzam.
   
 3. Muslimernas främsta vallfärdsmål är Klippmoskén.
   
 4. Enligt traditionen steg Muhammed ner från himlen från en klippa i Jerusalem. Där ligger nu Klippdomen (= Klippmoskén).
   
 5. Profeten lyckats förena hela den arabiska halvön och nordafrika till ett enda rike.
   
 6. Långt efter Profetens död började man skriva ner episoder ur hans liv.
   
 7. Det finns fem berättelser om Muhammeds liv (hadither).
   
 8. Man ofta läser Koranen för att förstå svårtolkade hadither.
   
 9. Enligt Koranen är det ingen idé att läsa Koranen på originalspråket arabiska om man inte förstår dess mening.
   
 10. Enligt Koranen är allt nödvändigt (wadjib) är eller förbjudet (haram).

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

anpassad

There is a mistake in every sentence. Correct them!

N

Å

G

O

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N

 

!

       

1. Muhammed lived earlier than Jesus.

2. Islam has more than one God.

3. Year 0 in the Islamic calendar was when Jesus was born.

4. Muhammed was born in Egypt.

5. Muhammed was a religious leader. He didn't care about society in
    general.

6. Islam teaches that we are born again after death.

7. The Quran was written down by Muhammed himself.

8. The Quran was written in Hebrew.

9. In mosques there are many pictures of the Profet.

10. Stockholms mosque is most visited on Saturdays.

11. Muhammed is God's son.

12. The word "Allah" simply means prophet.

13. Before entering a mosque you must put on your shoes.

14. All mosques face the city of Jerusalem.

15. The most important rules in Islam are called the Six Pillars of Islam.

16. Alms (charity) are a tax Muslims pay to build mosques.

17. Muslims should not eat meat during the fasting period.

18. The goal of pilgrimage is the big mosque in Medina.

19. A believer who is a Muslim should pray four times a day.

20. Kaban is a building in Jerusalem.

21. A fundamentalist updates his/her beliefs to be more modern.

22. There are more Shia Muslims than Sunni Muslims.

 
 

6

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

G

O

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N

 

!

       

1. Muhammed levde tidigare än Jesus.

2. Islam har mer än en gud.

3. Tideräkningen inom islam utgår från Jesu födelse.

4. Muhammed föddes i Egypten.

5. Muhammed var en religiös ledare. Han brydde sig inte om vad som hände i samhället i övrigt.

6. Inom islam tror man att man födds igen efter döden.

7. Koranen, skrevs ner av Muhammed själv.

8. Koranen är skriven på hebreiska.

9. I moskéer finnas många bilder av profeten.

10. Stockholms moské får flest besökare på lördagar.

11. Muhammed är Guds son.

12. Allah betyder helt enkelt profet.

13. Innan man går in i en moské, måste man ta på sig skor.

14. Alla moskéer är byggda i riktning mot Jerusalem.

15. De viktigaste reglerna inom islam brukar kallas de sex pelarna.

16. En allmosa är en skatt muslimer betalar för att bygga moskéer.

17. Under fastan får muslimer inte äta kött.

18. Vallfärdens mål är den stora moskén i Medina.

19. En troende muslim bör be fyra gånger dagligen.

20. Kaban är en byggnaden i Jerusalem.

21. En fundamentalist anpassar sin tro till modern tid.

22. Shiamuslimerna är flest inom islam.

 
 

anpassad

Något är fel i varje mening.  Rätta felen!

N

Å

T

 

Ä

R

 

F

E

L

 

I

 

V

A

R

J

E

 

M

E

N

I

N

G

 

R

Ä

T

T

A

 

F

E

L

E

N


!

 

      

 1. Koranen är skriven på spanska./ The Quran was written in Spanish.
   
 2. Profeten Muhammed var fransk./ The Prophet Muhammed was French.
   
 3. Många av Islams mest heliga platserna ligger i arabvärlden./
  Many of Islam's most holy places are located in the Arab world.
   
 4. De flesta av världens muslimer är araber./ Most of the world's Muslims are Arabs.  (Fakta: De fyra länder med störst muslimsk befolkning är Indonesien, Pakistan, Indien och Bangladesh. Inget av dessa är arabiska. Bara 15% av världens muslimer är araber.)
   
 5. Muslimer tror att Jesus är Guds son./ Muslims believe that Jesus is God's son.
   
 6. Muslimer ser upp till Jesus som en gud./ For Muslims, Jesus is a God.
   
 7. Den stora Jihad (enligt många muslimer) är en inre kamp för att leva som dåligt muslim med egoism och rädsla./ The Great Jihad is the inner struggle to live as a bad Muslim in egoism and fear.
   
 8. Muhammed är den näst sista profeten./Muhammed is the next to last prophet.
   
 9. Alla muslimer är antingen shia eller sunni./ All Muslims are Shia or Sunni.
   
 10. Skillnaden mellan sunni och shia går tillbaka till tiden under Profetens liv./ The differences between Sunni and Shia were established during the Prophet's lifetime.
   
 11. Shia-muslimer menar att Profetens efterträdare borde vara den mest lämpade./ Shia Muslims say that the Prophet's sucessor ought to be the best qualified person.
   
 12. Sunni-muslimerna ansåg att Profetens efterträdaren borde vara släkt med honom./ Sunni Muslims said that the Prophet's sucessor ought to be related to him.
 

Syskonreligionerna

Judendomen, kristendomen och islam kallas ibland syskonreligioner (eller abrahamitiska religioner på grund av arvet från Abraham). I nästan varje sak som man ser likheter kan man också se olikheter mellan dessa tre religioner. Mycket hänger på om du själv vill söka efter just likheter eller om du vill söka olikheter. ("Som du sår får du skörda".)

Några likheter och olikheter dem emellan:

 • böcker Det finns likheter och skillnader mellan ✡ Torahn   Bibeln   ☪ Koranen
 • byggnader  ✡ synagogan    kyrkan    ☪ moskén
 • bön  ✡ 3 gånger dagligen   traditionellt 7 ggr, nu ofta 2   ☪ 5 gånger dagligen mot Mecka
 • frihet under ansvar: människan har en fri vilja och är ansvarig för sina handlingar
 • kläder  ✡ Ortodoxa killar bär en kippa, en liten mössa. Tjejer täcker sitt hår, till exempel med en peruk. Båda bär lång, täckande kläder.   Man får inte klä hur som helst i kyrkan. Påven, biskopar, präster och nunnor bär speciella kläder.    ☪ Det är vanligt att kvinnor täcker sig. Sättet påverkas av traditioner, av mode, av individuella preferenser och av lagar där sådana finns (i Saudiarabien, Iran, Frankrike).
 • land: Abraham sägs har både ✡  och  ☪ släkt. Nuförtiden vill både släktena bo på samma land. Kan de leva tillsammans genom att dela Palestina i två delar? Varken detta eller någon annan lösning på konfliken har man kommit överens om.) ("De värsta krigen är inbördeskrig")
 • linjär →: Vi som individer föds, vi lever och vi dör. Och universum skapas, finns och sedan avslutas med de dödas uppståndelse och den slutliga domen. Jämför med hinduism som menar att vi enskilda återföds igen och igen och att alltet har alltid funnits och kommer alltid att finnas.
 • mat och dryck  ✡ Ortodoxa judar håller kosher, blandar inte kött och mjölk och aldrig äter griskött, häst, hare, skaldjur.   Vissa kristna avstår från kött på fredagar, veckodagen då Jesus korsfästes. Också under 40 dagar inför påsk.   ☪ Kött är OK (halal) om det slaktas på ett speciellt sätt. Äter aldrig griskött, vin och sprit. Dessutom fastan dagtid under Ramadan.
 • mono.teism (= det finns bara 1 gud) (från grekiska: mono = en, ett)  (jämför: monolog = 1 pratar;  monopol = 1 säljer)
 • profeter: Gud uppenbarar sig genom att tala till profeterna Abraham (Ibrahim), Moses (Musa)... 
 • själen efter döden bedöms och straffas eller belönas
 • symboler (judendom: ✡   Kristendom:    islam: ☪
 • tonåren ✡ Bar mitzva-fest för pojkar, bat mitzva för flickor.   konfirmationen.   ☪ Man börjar utöva religionen som en vuxen.
 • vilodag: 1 varje vecka (islam: fredag, judendomen: lördag, kristendomen: sönddag)
 •  änglar  (ses som Guds budbärare)
 • Viktigaste olikheterna:
  Jesus✡ en lärd man   Guds son   ☪ en profet
  Tredelad Gud: 1. Fadern skaparen, 2. Sonen frälsaren, 3. Den Helige anden som ger kraft

Språket

Profeten och hans narmaste pratade arabiska. Det borde alla gör som vill förstå Koranen i original språket.

Idag är de flesta araber muslimer. Både araber som härstämmer från Arabien och andra. Men det har länge funnits också kristna araber (i synnerhet i Egypten och i Libanon). Även de kristna araber använder det arabiska ordet Allah när de pratar om Gud.

Öka ditt ordförråd

Översätt orden till engelska. Också, förklara innebörden (på svenska eller på engelska):

   /   UK flag

källa: troligen Riksbergska skolan

Du har ökat din allmänbildning genom att lära dig en mängd begrepp och personer under våra studier av Islam. Vad är? Vem  är? Korta svar, tack!

1.  (1)

 1. Koranen  helig bok inom islam
 2. moské  helig byggnad inom islam
 3. hadj  vallfärden till Mecka
 4. hidjra  utvandring från Mecka
 5. Ramadan  månaden då man fastar
 6. Allahs ”förtrogne”  en man kan lita på (confidant)
 7. Isaks mor  (Sara, Abrahams hustru)
 8. Insha'Allah 
 9. Zem-Zem  en vattenkälla belägen nära Kaba
 10. Hagars son  Ismael, det arabiska folkets förfader
 11. Kaba  muslimer ska vända sig mot denna helig byggnad när de ber och besöka den någon gång i livet (om de har råd)
 12. Jihad  "stora Jihad" (kampen mot djävulen inom sig) och "lilla Jihad" (självförsvarskrig)
 13. polyteism  tror på flera gudar
 14. sufist  (= dervisch) den som söker vara en med Gud direkt, inte går omväg genom Koranen eller moskén, en som har en mystik upplevelse av att förenas med det gudomliga
 15. Allah akbar  "Gud är större", en vanlig fras som används som inledning till böneutropet
 16. fatalism  det finns ingen fri vilja, vårt öde är bestämt
 17. monogami  att vara gift/ sambo med en person (inte flera samtidigt)
 18. dyrkas som martyr  att se upp till den som straffats/ dödas för sin grupptillhörighet eller engagemäng i en grupp
 19. asketism  väljer bort till exempel tv-tittande och väljer till andningsövningar, meditation, bön
 20. haditer berättelse och tradition
 21. lagstiftning byggd på Koranen  sharia
 22. predestination  (Gud har bestämt vår öde, ingen fri vilja)
 23. sunnah

2. Vad gör en muslim innan hen ber? (4)

3. Vad finns inuti en moské (förutom människor och Koranen och andra självklara saker)(5)

4. Varför säger islam nej till...  (2  2+2  2+2  2+2)

 • bildkonst
 • ränta
 • den kristna tron på Jesus

5. När förrättas den andra och fjärde bönen? (2)

6. Vad grundar Irans statschef sin makt på?  (2)

7. Vad rättar sig muslimerna efter i moraliska frågor? Allt står ju inte i Koranen.  (4)

8. Sverige skrev under FN:s allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (från år 1948). Den säger att "var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att... utöva sin religion." Fast i Sverige gäller inte religionsfriheten monarken (kungen, regerande drottning). Andra länder begränsar religionsfrihet på andra sätt. Ska friheten att bestämma gäller alla? Vad tycker du och varför?

9. Prinsessan Victoria och sin man bestämmde för sina barn. Ska alla föräldrar få bestämma för sina barn? I så fall upp till vilken ålder? Vad tycker du och varför?

Mer info